Talk:Jaya shiva svayambho pashupate

From Sarkarverse
Revision as of 08:24, 21 October 2022 by Abhidevananda (talk | contribs) (Undo revision 104763 by Abhidevananda (talk))
Jump to navigation Jump to search

Partial but impartial

Equally He lavishes love on everyone.

Devanagari script

The Song in Devanagari Script

जय शिव स्वयम्भो पशुपते
आदि-ईश्वर अनादिनाथ धूर्जटि
सर्वधीसाक्षि मेधातिथे

आलोकादागतोऽसि त्रिलोके वससि
सर्वेभ्योर्माध्वीधारां ददासि
आदिदेव सनातन शाश्वत पुरातन
नमस्ते प्रभो शुभागते

सर्वगुणान्वित गुणातीत ईश्वर
सर्वत्यागी त्वं गण-अधीश्वर
काले अकाले असि सुमधुरे हससि
सर्वलोकम्भर लोकपते